Інтернеттрейдінг і Інтернетбанкінг як інструменти маркетингу при просуванні банківських послуг на ринок

навчання Forex

- це чудова перспектива для Тебе підготуватися до успішної роботи на ринку Форекс!

Стрімкий проникнення інтернеттехнологій в сферу бізнес неса і бурхливий розвиток Інтернет, ринку електронної комерції сприяли появі нових напрямків в маркетингу. Зокрема, глобальна павутина стала використовуватися господарськими суб'єктами як новий спосіб зв'язку з споживачами і, відповідно, як новий канал для реклами, просування і реалізації своїх товарів і послуг. З'явилося і такий напрямок, як власне Інтернетмаркетінг, що передбачає високу ступінь персоналізації пакетів продуктів для конкретного споживача, з яким є стійкий зв'язок на основі технологій глобальної мережі.

В даний час банки відчувають на собі сильний тиск з боку новітніх інтернеттехнологій. Посилилися тенденції до злиття і об'єднанням, диверсифікація, поява нових бізнесмоделей, продуктів і послуг, загострення конкурентної боротьби з неба ковського компаніями - ці та багато інших явищ і тенденції явля ються результатом розвитку технологій глобальної мережі і ринку електронної комерції.

Таким чином, присутність банку в середовищі Інтернет на ринку електронної комерції призводить до радикальних змін у всьому ланцюжку створення вартості: внутрішньої організації, стратегії і так тику, системі переваг клієнтів і характер зв'язку зі споживачами. Банківський маркетинг в кіберпросторі є відображенням цих змін. Відбувається коригування та філософії бізнесу (стра тегіческій маркетинг), і акцентів і напрямків практичних захо дів з просування і реалізації продуктів і послуг (тактичний маркетинг).

В даний час основними напрямками розвитку бізнесу банку в споживчому сегменті ринку електронної комерції можуть бути:

• проникнення на ринок і збільшення контролю над ринком (розширення частки ринку за рахунок залучення нових клієнтів; стимули вання попиту клієнтів на існуючі продукти і послуги);

• розвиток ринку (освоєння нових географічних регіонів, на яких організовується просування і реалізація існуючих продуктів і послуг);

• Розробка та просування нових товарів і послуг на освоєних ринках (розширення асортименту продуктів і послуг на існуючих ринках; розробка і реалізація нових видів продуктів і послуг на су щества ринках);

• диверсифікація бізнесу (проникнення на нові галузеві ринки або суміжні сфери діяльності).

Таким чином, банк може використовувати можливості Інтернет для залучення додаткових клієнтів на існуючому геогр фического ринку, а також в якості основного або додаткового ка налу реклами і просування стандартних продуктів і послуг.

Банк може проводити маркетингові заходи, спрямовані на проникнення на інші географічні ринки. Найближчим часом цей напрям маркетингу банківських послуг стане пріоритетним для великих європейських банків у зв'язку з утворенням єдиного економічного простору в країнах ЄС.

п »ї

З'являються можливості розробки банками нових послуг, які не мають аналогів у фізичному світі. До таких послуг можна відне сти віртуальні банківські картки, послуги агрегування платежів, споживче кредитування в режимі реального часу, пакетування тощо

Використання Інтернет підсилює тенденцію до подальшої уні версалізаціі банківського бізнесу на початку нового тисячоліття, проникнення в інші сфери діяльності (Інтернеттрейдінг, Інтернетбанкінг, Інтернетстрахованіе, аутсорсинг, консалтинг).

Сьогодні багато банків досить добре оснащені технічно і готові для переходу на нові форми надання послуг. Якщо зва сить всі наявні на сьогоднішній день можливості по продвиж нию банківського продукту на ринку, то традиційних форм вже не досить, та й технічний прогрес визначив нові інструменти березень кетингу, засновані на використанні Інтернет.

Поява електронної торгівлі та додаткових технічних можливостей для користувачів Інтернету перевернуло існуючі уявлення про способи надання послуг, в тому числі банківських. Ука занние новації справили величезний вплив на фінансові інститути, теорію і практику банківської справи, дозволили кредитним організаціям перейти до нового способу надання послуг - Інтернетбанкінгу, який здійснюється фінансовими установами, перш за все в ме тою розширення діяльності та охоплення нових ринків банківських послуг.

Російський Інтернетбанкінг з'явився в травні 1998 року, коли свою систему віддаленого управління банківськими рахунками Домашній банк запустив Автобанк, а за ним і ГутаБанк з системою Телебанк.

За останні кілька років, роль Інтернетбанкінга в Росії за шатнись зросла.

Інтернетбанкінг - комплексна система, що дозволяє управ лять банківськими рахунками, за допомогою застосування Інтернет.

Клієнти, що користуються послугами Інтернетбанкінга, можуть істотно економити час через відсутність необхідності по Сеща банк особисто, для здійснення якої-небудь операції по своєму рахунку. Самі рахунки стають доступні цілодобово, в будь-який момент їх можна проконтролювати і зробити фінансову операцію (наприклад заходів, купити або продати валюту або цінні папери, виходячи з ситуації на фінансових ринках). Системи Інтернетбанкінга незамінні і для відстеження операцій з кредитними картами - будь-яке списання се дств з до арточного рахунки відбивається у виписках по рахунках, подготав Лівану системами, що так само сприяє підвищенню контролю з боку клієнта за своїми операціями.

Інтернетбанкінг включає в себе повний набір банківських по слуг, що надаються клієнтам - фізичним особам в офісах банку (за винятком, зрозуміло, операцій з готівкою).

п »ї

Сьогодні за допомогою систем Інтернетбанкінга, можна вільно купувати і продавати безготівкову валюту, оплачувати комунальні послуги, платити за доступ в Інтернет, оплачувати рахунки операторів стільникового та пейджингового зв'язків, здійснювати платежі (безготівкові, міжбанківські), переказувати кошти за своїми рахунками. Велику цінність представляє для клієнтів і можливість відслідковувати всі банківські операції по своїх рахунках за будь-який проміжок часу.

Послуги Інтернетбанкінга надаються клієнтам - юридичним особам є в цілому більш прогресивними. Інтернет в обох слу чаях виконує транспортну функцію. Але для юридичних осіб, можливість ство звільнити бухгалтера підприємства від особистих візитів в офіс банку для передачі і отримання розрахункових документів, є більш вагомим фактором, ніж відсутність необхідності відвідування банку фізичною особою, з тієї причини, що він не має тієї жорсткої прив'язки до графіка роботи , яку має бухгалтер компанії.

Для систем Інтернетбанкінга, яких в Росії сьогодні налічується кілька десятків, на практиці поки що доводиться шляхом на будівництва інтерфейсу вирішувати питання обміну даними з обліковими системами різних виробників. Одночасно інтерактивну взаємодію підприємства з банком через Інтернет забезпечує надійний контроль за правильністю заповнення розрахункових документів.

Результати проведених досліджень показують, що 19 відсотків банків, опитаних в рамках дослідження, використовують системи Інтернетбанкінга власної розробки. Інші банки використовують готові програми. Здійснювати ж банківські операції через Інтернет - значить, передавати секретну інформацію по відкритих каналах. І гарантії, що інформація не стане легкою здобиччю ха Керов - немає. Цією відкритістю цілком можуть скористатися зломщики. Отже, ключове питання безпеки Інтернетбанкінга бачиться в шифруванні потоків даних і підтвердження авторства інформації на всіх етапах сеансу зв'язку.

Для цієї мети використовуються спеціальні математичні алгоритми, які дозволяють захистити електронні документи від підробки, спотворень і перегляду, встановити авторство документа.

Торкнувшись питання безпеки фінансових транзакцій, і в част ності безпеки транзакцій в системах Інтернетбанкінга, можна з упевненістю сказати, що сучасні технології програмно апаратного захисту знаходяться на рівні, що забезпечує 100% гаран тію конфіденційності операцій та збереження коштів. Але найголовніше, в цілості коштів зацікавлені, перш за все, банки - постачальники послуг Інтернетбанкінга, що відповідають не тільки за сохран ність фінансів своїх клієнтів, але і за свої кошти і репутацію.

Зростаюча популярність Інтернетбанкінга, не тільки на Заході, а й в Росії, зайвий раз підтверджує, що на цей нетрадиційний вид банківських послуг з'явився стійкий і платоспроможний попит.

Як показує практика, лише за деякими напрямками елек тронній комерції вдається демонструвати стійке розвиток. Серед небагатьох, особливе місце по праву відводиться і російському ринку інтернеттрейдінга.

Інтернеттрейдінг - комплексна система, що дозволяє про професійним учасникам фондового ринку, за допомогою застосування Інтернет, надавати весь спектр послуг своїм клієнтам з торгівлі цінними паперами та валютою на фондовому і валютному рин ках.

За кілька років офіційного існування інтернеттрейдінга в нашій країні, кількість брокерських компаній і банків, що пропонують такого роду послуги, зросла в кілька разів. І якщо ще на початку 2000 року інтернетброкеров було не більше десяти, то до 2002 року їх число вже давно перевалило за сотню.

Трейдинг в мережі став привабливий для потенційних інвестор рів завдяки цілому ряду чинників. Перш за все, він дозволяє спрощено стить і помітно скоротити процес укладання угоди, в кілька разів збільшити швидкість виконання операцій. При традиційному брокер ському обслуговуванні навпаки, існує таке обмеження, як про пропускну здатність брокера. У такій ситуації у клієнтів немає віз можности моментально реагувати на ринкові зміни, оскільки процес введення заявки в термінал через живого брокера, може затягнутися на кілька хвилин. Програма ж, являє собою єдину інформаціонноторговую структуру, що забезпечує для клієнта інвестора виставлення заявок через Інтернет безпосередньо в торгові системи бірж, моніторинг стану портфеля в режимі реального часу, захист інформації, можливість обміну повідомленнями з дру шими клієнтами системи.

Крім того, інвестор отримує оперативну інформацію про стан ринку, про позицію, яку він в ньому займає, про долю відданих їм наказів на угоду і т.д. Дуже істотним є і та обставина, що професійні учасники фондового ринку (банки та брокерські компанії) встановлюють досить низькі тарифи на свої послуги. Це пояснюється, перш за все, постійним збільшенням їх чисельності на ринку.

У Росії роком становлення інтернеттрейдінга прийнято вважати 2000 рік. Великі банки створили свої (унікальні) системи інтернет трейдингу, що дозволяють отримати прямий доступ до торгів на Москов ської міжбанківській валютній біржі (ММВБ), Московської Фондової біржі (МФБ), валютному ринку Forex (FOReign EXchange market) і ін.

Першу в Росії інтернетброкерскую систему, призначений ву для роботи на фондовому і грошовому ринках в режимі реального часу (Remote Trader), розробив ГутаБанк. Клієнтами її яв ляють як юридичні, так і фізичні особи. Введена в експлуа тацію ще в 1997 році, вона привернула увагу відсутністю ограни чений на розмір інвестиційної суми, що зробило вихід на фондо-вий ринок простим і доступним. Пробуючи свої сили в якості трей дера, можна оперувати порівняно невеликою сумою, яка не нанесе істотної шкоди гаманцю.

З 1998 року стали розробляти свої програми і російські біржі. В результаті з'явилося кілька типів програм, по суті своїй, що відрізняються тільки інтерфейсом і ім'ям розробника. Найбільшу популярність серед них отримала широко використовувана і по стійно оновлювана (з урахуванням побажань користувачів), інформаціонноторговая система QUIK (Quickly Updateable Information Kit) - продукт Сибірської міжбанківської валютної біржі і розвивається специа листами компанії СМВБІнформаціонние технології.

QUIK стала однією з перших систем, призначених для орга нізації віддаленого доступу до торгів спочатку іноземними валютами, а потім акціями і облігаціями на ММВБ і інших фондових біржах Росії. Система відображає і дозволяє відстежувати зміну котирувань за будь-який період часу. На екрані свого монітора клі ент може спостерігати за інформацією, яка раніше була доступна тільки професійним учасникам фондового ринку. З'являється можливість аналітичного бачення ринку. Будь-яка зміна цін виділяється відповідними кольорами на дисплеї: червоним - падіння, зеленим - збільшення вартості цінних паперів. Ця система стала лідером серед комерційних систем інтернеттрейдінга і до сих пір зберігає цю позицію (Малюнок 5.1).

Безпека забезпечується системою криптографічного захисту інформації Верба OW. Дана система забезпечує Шиф вання відповідно до вимог ГОСТу, використанням електронного підпису, а також паролів при вході в систему. Поряд з елек тронній цифровим підписом, в системі з'явилася можливість ис користування КріптоПро CSP, сертифікованої ФАПСИ. Більш того, система QUIK є розробкою біржі, головна функція кото рій зводиться до прийняття на себе ризиків по виконанню угод.

Зростання ринку інтернеттрейдінга супроводжувався не тільки кіль тиментом збільшенням пропозиції на ринку. Істотно підвищилася якість послуг і, перш за все, за рахунок розширення переліку доступних клієнтам операцій і сервісів.

Важливим є і правильний вибір ринкового посеред ника. Сьогодні, коли конкуренція серед інтернетброкеров багаторазово зросла, а активність інвесторів істотно впала, інвестиційні компанії роблять все можливе, щоб створити своїм клієнтам найбільш сприятливі умови роботи на фондовому ринку.

Звертає на себе увагу той факт, що, виявляючи велику активність в області інтернеттрейдінга, російські банки, що становлять половину російських інтернетброкеров, наочно де монстріруют зміна стратегічних установок кредитних організа цій. Доказом тому можуть служити результати, яких вже вдалося досягти на ринку Інтернеттрейдінга. Оцінюючи зростання росій ської економіки, зазвичай із задоволенням констатують річний при зростання виробництва на кілька відсотків. Для діяльності Інтернет брокерів таким результуючим показником може служити їх середньомісячний торговий оборот, який в останні місяці стабільно перевищує 2 млрд. Доларів (Таблиця 9).

Можна не сумніватися, що ті російські банки, які сьогодні приділяють цим перспективним інструментів маркетингу належне вни мание, вже завтра отримають серйозну перевагу перед своїми запаз дивать конкурентами.

Читати далі: висновок