Управління кредиторською заборгованістю підприємства: методи, проблеми, етапи та стратегія управління, аналіз ефективності

 1. визначення
 2. Етапи ефективного управління
 3. Методи і стратегії управління кредиторською заборгованістю
 4. Чому вона збільшується і як цього уникнути
 5. Аналіз кредиторської заборгованості
 6. Чим він може допомогти
 7. висновок

Заборгованість кредиторів є ні чим іншим, як боргом підприємства, організації або банківської установи, відображена в грошовому вираженні перед іншими суб'єктами, що взаємодіють з даними контрагентами. Ними можуть бути як фізичні особи, так і об'єкти, що мають юридичний статус. Найчастіше це постачальники та підрядні організації. В цей же перелік входять бюджетні та позабюджетні фонди соціального призначення і навіть співробітники. Кредиторка знаходить своє вираження в бухгалтерському балансі.

Варто зауважити, що частина заборгованості кредиторів формується при несвоєчасній оплаті за отриманий товар або надані послуги. Це може обернутися для підприємства додатковими витратами, так як за порушення договірних зобов'язань можуть бути накладені штрафні санкції, нараховані пені через невчасні платежі в бюджет, а також неустойки через невиконання зобов'язань перед продавцями. Те ж саме можна сказати і про судові витрати через спірні боргів.

визначення

По суті справи, кредиторська заборгованість підприємства є безвідсотковим кредитом, який надається іншими організаціями. Дана сума на протязі деякого часу може перебувати в обороті на законних підставах, хоча вона підприємству не належить. При звичайному розкладі кредиторська заборгованість є приблизно однаковою величиною, якою підприємство має право розпоряджатися, хоча дана сума може і не використовуватися.

Заборгованість дебіторів і кредиторів може бути короткостроковій, при якій термін її погашення трохи більше одного року, і довгостроковій - коли даний період перевищує один рік. Ці суми в статтях балансу відображаються окремими цифрами.

Дуже важливо організувати своєчасний контроль за діяльністю підприємства, у тому числі його фінансову сторону. Від правильності розрахунків з контрагентами залежить функціональність суб'єкта господарської діяльності, його рентабельність і фінансове благополуччя.

Етапи ефективного управління

Ефективне управління боргами підприємства передбачає його оптимальну структуризацію. Основним етапом управління є складання бюджету кредиторської заборгованості. При цьому слід мати стратегічний підхід до кожної конкретної угоді.

Наступний крок - проведення якісного аналізу даних і прийняття певних заходів. Даний етап включає розробку практичних заходів, що проводяться з метою приведення боргів у відповідність з планом.

Заборгованість кредиторів є ні чим іншим, як боргом підприємства, організації або банківської установи, відображена в грошовому вираженні перед іншими суб'єктами, що взаємодіють з даними контрагентами

Управління кредиторською заборгованістю і її вірний облік допоможе своєчасного погашення, а згодом списання боргу

Методи і стратегії управління кредиторською заборгованістю

Незважаючи на те, що виникнення кредиторської заборгованості в більшості випадків не тягне за собою істотних витрат, а навіть навпаки, являє для підприємства певну вигоду, все ж її необхідно своєчасно виявляти і погашати. Саме цим зумовлена ​​необхідність якісно управляти кредиторською заборгованістю, використовуючи сучасні методи, розрахунки та фінансові інструменти.

Ефективне управління боргами підприємства забезпечується внутрішньої фінансової політикою. Варто враховувати, що в кожній організації своя структура, тому розробка стратегії з управління кредиторською заборгованістю повинна здійснюватися в індивідуальному порядку, а в деяких випадках і для кожної конкретної ситуації.

За основу можна взяти основні економічні показники, систематизувати їх і використовувати в якості планових. Таким чином реально проконтролювати розрахунки з кредиторами, отримавши чітку картину відносин з ними.

Оптимізація кредиторської заборгованості дозволяє проаналізувати фактичний стан фінансової діяльності підприємства, включаючи своєчасність погашення боргів, після чого необхідно провести порівняльний аналіз реальних показників з плановими.

Такий підхід дозволить не тільки побачити відхилення від норми, а й виявити причини їх виникнення. Після цього можна буде вдатися до розробки заходів щодо мінімізації кредиторки і їх застосування.

Після цього можна буде вдатися до розробки заходів щодо мінімізації кредиторки і їх застосування

Наявність кредиторської заборгованості не є сприятливим фактором для організації та суттєво знижує показники при оцінці фінансового стану підприємства, платоспроможності і ліквідності

Заборгованість кредиторів перед постачальниками відіграє особливу роль, так як інші її види складають незначну частку в обороті підприємства. Крім того, бюджетні платежі обов'язкового характеру і розрахунки з працівниками регулюються за допомогою державних важелів, тому даними цифрами маніпулювати практично неможливо.

Залучати позикові кошти слід так, щоб не тільки не створювати додаткових збитків, а навпаки, отримати вигоду. При цьому розкладі дуже важливо домогтися оптимізації величини кредиторської заборгованості . Це є основним завданням фінансового відділу підприємства.

Чому вона збільшується і як цього уникнути

Серед факторів, що впливають на величину кредиторки можна виділити:

 1. Обсяг партії товарів і періодичність поставок. Чим частіше купувати ТМЦ в дрібних партіях, тим сума заборгованості в кінці звітного періоду буде незначним. При такому розкладі нескладно домогтися регулярних платежів.
 2. Договірні умови. У деяких випадках, згідно договірних умов, постачальники отримують право відвантажувати на склади покупців зайві запаси товарів на кінець звітного періоду, включаючи в договір заохочувальний грошовий бонус за умови закупівлі певного обсягу продукції. При такому розкладі кредиторка нерідко виявляється завищеною для покупця.
 3. Дотримання чи недотримання фінансової дисципліни: контроль за виконанням платежів в строк.
 4. Можливість використання кредитних коштів, отриманих від банківських установ.

Ключовим аспектом оптимізації та мінімізації управління кредиторкою є контроль матеріальних потоків, що виникають в ході закупівлі матеріалів або збуту продукції

Варто зауважити, що без вжиття дієвих заходів в роботі з кредиторами, з огляду на тривалість відстрочок, домогтися мінімізації кредиторської заборгованості не вдасться. Тому фінансовий відділ повинен тримати ситуацію під контролем. Особливо це стосується великих закупівель товару, що відвантажуються великими партіями. У кожному конкретному випадку повинен бути розроблений чіткий алгоритм розрахунків. Такий підхід дозволить уникнути великої величини кредиторської заборгованості .

Таким чином можна зробити висновок, що при управлінні кредиторською заборгованістю потрібно стратегічний підхід.

Аналіз кредиторської заборгованості

Аналіз ефективності управління кредиторською заборгованістю представляє собою відстеження боргових сум перед іншими організаціями з метою отримання даних за звітний період. Дія передбачає оцінку всієї діяльності підприємства при обліку ліквідності фінансів і частоти проведення розрахунків.

Варто зауважити, що благополуччя господарського суб'єкта і його репутація залежать від того, наскільки своєчасно виконуються зобов'язання перед контрагентами. Тому прагнення збільшити заборгованість кредиторів на законних правах повинно відбуватися тільки при врахуванні інтересів взаємодіючих сторін, в ролі яких і виступають підприємства.

На підставі даних аналізу надається можливість оперувати основною частиною пасивів, які знаходяться в тимчасовому користуванні підприємства. Його проведення здійснюється на підставі бухгалтерської звітності: балансу та форми № 5. Для зіставлення динаміки розміру кредиторки з темпами подальшого функціонування підприємства і супутніми змінами, доцільно використовувати дані форми № 2.

При проведенні аналізу стану кредиторки застосовується коефіцієнт її оборотності, який розраховується за формулою. Крім того, враховуються витрати на виробництво і обчислюється середня кредиторська заборгованість по підприємству за певний період.

Аналіз кредиторської заборгованості дає уявлення про те, наскільки ефективно використовуються організацією стійкі пасиви, а також дозволяє визначити ступінь забезпеченості власними коштами

Чим він може допомогти

На підставі даних бухгалтерської звітності надається можливим розрахувати ряд інших коефіцієнтів з метою отримання більш точної інформації про можливі аналогії і взаємозв'язках в динаміці кредиторської заборгованості.

За допомогою даних аналізу вдається визначити невиправдану заборгованість кредиторів, тобто виявити відсутність платежів, терміни яких пройшли, але були попередньо обговорені в договорах. Крім того, при аналізі може виявитися борг по невідфактурованих постачання. Виникнення даної ситуації обумовлено відсутністю первинних документів при фактично відвантажене товар.

Загальний аналіз заборгованості по підприємству передбачає визначення динаміки кредиторської заборгованості: обсяг поставок і проведення розрахунків в строк.

Важливим є те, що по закінченню строків давності позовів по кредиту, повинен враховуватися такий показник, як прибуток. Дана стаття доходів має найменування незатребуваною заборгованості. Позовної період за звичайних обставин закінчується через три роки.

Детальному аналізу при цьому піддають всі борги, в тому числі депоненти і інші невиплачені суми. Час і причини виникнення боргових зобов'язань є так само досить важливими. При такому розкладі, з метою полегшення завдання, доцільно користуватися платіжними календарями.

Основними завданнями аналізу заборгованості по кредиту є:

 • визначення показників кредиторки, які відображають рівень сум боргових зобов'язань через 3 місяці після закриття кредиту;
 • визначення показника оборотності ;
 • період погашення кредиту.

висновок

Проблеми управління кредиторською заборгованістю вважаються досить актуальними в сучасних умовах. Правильне ведення бухгалтерії і своєчасне складання звітності в розрізі боргових зобов'язань є важливою умовою для проведення якісної оцінки фінансової діяльності підприємства.

В умовах ринку це дуже важливо, адже сучасні підприємства можуть піддаватися постійних змін: вони можуть об'єднуватися, розширюватися, змінювати структуру і так далі.