Нормативна база

Положення про експертну раду

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Положення про спеціалізовані вчені ради

Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів

Перелік установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій

Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад і внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді